YoYoNews 7x World YoYo Champion – Takeshi Matsuura