YoYoNews Alex Hattori in OneRepublic “Wherever I Go” Video