YoYoNews Yoku Kato, Atsushi Takeuchi, & Shusaku Kato