YoYoNews 2013 Yo-Style Kyusyu – Hiroyuki Suzuki & Christopher Chia