YoYoNews Hong Kong YoYo Contest Demo – Hiroyuki Suzuki