YoYoNews Hiroyuki Suzuki wins Central Japan Yo-yo Contest